• Więcej informacji kontaktowych

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy - Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działa on na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

 • Uchwały Nr VII/000/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 00 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Zarządzeniem Burmistrza – został powołany zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z tą uchwałą zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Burmistrza Gminy Prudnik.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku,

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku,

 • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku,

 • Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Prudniku,

 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS,

 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OPTIMA,

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się co trzy miesiące, natomiast w indywidualnych przypadkach (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływane są grupy robocze.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania grup roboczych określone są szczegółowo w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie,

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku, ul. Traugutta 10, 48 – 200 Prudnik,

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Daniel Purzycki e-mail: zi@opsprudnik.pl

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2023.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje