• Więcej informacji kontaktowych

Program - Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Obraz: MRPiPS
MRPiPS

Gmina Prudnik przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cele Programu:

Oferta skierowana jest w szczególności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki, będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.

Realizacja Programu:

W Gminie Prudnik osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługę opieki wytchnieniowej, ze względu na ograniczona liczbę miejsc będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego lub dziennego i innych.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług opiekuńczych to 115.200,00 zł.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2020 r. Docelowo opieką  w ramach Programu zostanie objętych
20 osób niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenie Gminy Prudnik, przy czym w przypadku każdej
z osób świadczenie usług wyniesie maksymalnie 240 godzin w trakcie trwania Programu.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zgodnie z zapisami Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” 

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania opieki wytchnieniowej:

Karta zgłoszenia do której należy dołączyć:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;
  2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  3. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

 

Karta Pomiaru, nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone w Programie będą miały pierwszeństwo w dostępie do wolnych miejsc usługi Opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych OPS Prudnik pod numerami telefonów:
77 406 70 38-39 w. 225 lub 226 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-10 lub 13-15.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna

Karta Pomiaru  

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2023.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje