• Więcej informacji kontaktowych

Informacja dot. dopłat do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Informujemy, że w związku z art.15 zzzic ust. 1¹ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021 r. NAJEMCY i PODNAJEMCY lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie NAJEMCY lub PODNAJEMCY spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

  2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

  3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

PONADTO

  1. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJĘ: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" – wzór adnotacji dostępny jest w zakładce DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

  2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 stanowi 75 % miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł

  3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

  4. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 

 

 

¹ dodany przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r.po.11), która weszła w życie z dniem 05.01.2021r.

 

COVID - 19 - dopłaty do czynszów

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2023.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje